ALGEMENE VOORWAARDEN ALCOMEX VEREN B.V. 

ALGEMENE VOORWAARDEN ALCOMEX VEREN B.V. 

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Afnemer: de consument, een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een Overeenkomst aangaat met de Leverancier;
 2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de Leverancier;
 3. Bedenktijd: de termijn van 14 Dagen waarbinnen de Afnemer gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Afnemer of de Leverancier in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Afnemer om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;
 7. Leverancier: Alcomex Veren B.V.;
 8. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij in het kader van een door de Leverancier georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat de Afnemer en de Leverancier gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE LEVERANCIER

Alcomex Veren B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd aan De Veken 109, 1716 KG Opmeer.  Telefoonnummer : 0226-351122 maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur, vrijdag tussen 8.30 en 16.00 uur. E-mailadres: info@alcomex.nl KvK-nummer: 36039432 Btw-identificatienummer: NL804 575 423 B05.

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen, leveringen, orders en facturen van de Leverancier en op elke tot stand gekomen Overeenkomst en bestellingen tussen de Leverancier en de Afnemer.
 2. Indien naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn op de Overeenkomst prevaleert het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.
 3. Indien en voor zover een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden afwijken van een of meer bepalingen van de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

 1. Indien een aanbod van de Leverancier een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod van de Leverancier is te allen tijde vrijblijvend. De Leverancier is gerechtigd haar aanbod te wijzigen en/of in te trekken.
 3. Het aanbod van de Leverancier bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Afnemer mogelijk te maken. Als de Leverancier gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Leverancier niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod van de Leverancier zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De Leverancier kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod van de Leverancier bevat zodanige informatie, dat voor de Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de totale prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending en terugzendingen;
 • de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de Overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Leverancier de prijs garandeert;
 • de kosten voor het gebruik van middelen voor communicatie op afstand voor het sluiten van de Overeenkomst indien deze kosten worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de Overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Afnemer te raadplegen is;
 • de manier waarop de Afnemer de door hem in het kader van de Overeenkomst verstrekte persoonsgegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst kan worden gesloten;
 • eventuele gedragscodes waaraan de Leverancier zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Afnemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod van de Leverancier en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. de Leverancier bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Leverancier is bevestigd, kan de Afnemer de Overeenkomst ontbinden.
 3. De Leverancier zal bij het product aan de Afnemer in ieder geval de volgende informatie meesturen, op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
 • het bezoekadres van de vestiging van de Leverancier waar de Afnemer met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Afnemer van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.
 1. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

 1. De Afnemer heeft de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de Bedenktijd. De Bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Afnemer.
 2. Tijdens de Bedenktijd zal de Afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Leverancier retourneren, conform de door de Leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de Afnemer gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 Dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de Leverancier door middel van het toezenden van een e-mail aan: info@alcomex.nl. Nadat de Afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht en een bevestiging van de Leverancier heeft ontvangen, dient de Afnemer het product binnen 14 Dagen na herroeping retour te sturen aan de Leverancier. De Afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de Afnemer na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht resp. het product niet aan de Leverancier heeft teruggezonden, is de koop onherroepelijk.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de Afnemer de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de Bedenktijd, ingaande op de dag van het aangaan van de Overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn Herroepingsrecht, zal de Afnemer zich richten naar de door de Leverancier bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten van herroeping

 1. Indien de Afnemer gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Afnemer een bedrag betaald heeft, zal de Leverancier dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 Dagen na ontvangst van de producten, terugbetalen.

ARTIKEL 7 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 1. De Leverancier kan het Herroepingsrecht Afnemer uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het Herroepingsrecht geldt slechts indien de Leverancier dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten van de Leverancier:
  • die door de Leverancier tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Afnemer;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Leverancier geen invloed heeft.
 3. Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Afnemer is begonnen voordat de Bedenktijd is verstreken.

ARTIKEL 8 - DE PRIJS

 1. De Leverancier kan de prijzen van de aangeboden producten of diensten verhogen als gevolg van een verhoging van kostprijsbepalende factoren en/of veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Leverancier niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

ARTIKEL 9 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. De Leverancier staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de Leverancier schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 3. De garantietermijn van de Leverancier komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De Leverancier is echter nimmer verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 4. De garantie geldt niet:
 • Indien de Afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • Indien de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of onoordeelkundig zijn gebruikt, of in strijd met de aanwijzingen van de Leverancier en/of de instructies op de verpakking behandeld zijn of niet of onjuist zijn onderhouden;
 • In geval van normale slijtage;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

ARTIKEL 10 - LEVERING EN UITVOERING

 1. De Leverancier zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Afnemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal de Leverancier geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij anders overeengekomen. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Afnemer heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Afnemer heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Afnemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een levertermijn geeft de Afnemer geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de Leverancier het bedrag dat de Afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Leverancier zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen aan de Afnemer. Uiterlijk bij de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd in welk geval het Herroepingsrecht van toepassing is. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Leverancier.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Leverancier tot het moment van levering hiervan aan de Afnemer waarna dit risico overgaat op de Afnemer..

ARTIKEL 11 - BETALING

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan op de datum van de Overeenkomst. In geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de Afnemer de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Leverancier te melden
 3. In geval van wanbetaling van de Afnemer heeft de Leverancier behoudens wettelijke beperkingen, het recht om (i) de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in rekening te brengen, waaronder kosten voor betalingsherinneringen, met een minimum van EUR 40, na het uitblijven van betaling na aanmaning; en (ii) de wettelijke rente in rekening te brengen.

ARTIKEL 12 - KLACHTENREGELING

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen 7 Dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Leverancier, nadat de Afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de Leverancier ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Leverancier binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 4. Bij klachten dient een Afnemer zich allereerst te wenden tot de Leverancier. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de Afnemer zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de Afnemer de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel de Leverancier als de Afnemer stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de Afnemer betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden, zal de Leverancier naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

ARTIKEL 13 - BETALING

 1. Op Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.